Przepisy

szamba przepisy

Transport cała Polska

Mamy w swojej flocie 10 samochodów z dźwigiem HDS, posiadamy 16 placów magazynowych na terenie całej Polski. Traktujemy je jako punkty przerzutowe dla naszych zbiorników. Realizacja niezależnie od miejscowości to max 10 dni. W miastach województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz województw sąsiadujących termin realizacji to 3-5 dni.

Dane Kontaktowe

ABC Szamba betonowe Zegarek Mirosław
Wielogóra ul. Graniczna 11
26-660 Jedlińsk
Wycena
Karol: 515 360 795
Dawid : 501 502 374
Email:
kontakt@abc-szambabetonowe.pl

Ceny szamb betonowych

Promocja: Czujnik napełnienia - 200zł
Cena szamba: 3m3 (kubiki) Zadzwoń
Cena szamba: 4m3 (kubiki) Zadzwoń
Cena szamba: 5m3 (kubików) Zadzwoń
Cena szamba: 6m3 (kubików) Zadzwoń
Cena szamba: 7m3 (kubików) Zadzwoń
Cena szamba: 8m3 (kubików) Zadzwoń
Cena szamba: 9m3 (kubików) Zadzwoń
Cena: 10m3 (kubików) Zadzwoń
Cena: 11m3 (kubików) Zadzwoń
Cena: 12m3 (kubików) Zadzwoń
Cena: Kanał Samochodowy Zadzwoń

Budoloper.pl Sprzedajemy również szamba na terenie Słowacji: Betónové žumpy

Uwaga jest to fragment zapisu
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zbiorniki na szamba wobec budynków mieszkalnych i innych.
Wybrane paragrafy skopiowane w całości ze strony Ministerstwa Infrastruktury.

 

§ 34. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

§ 35. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36. 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,

2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

2. od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,

3. od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w

porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.

6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.